Platby možno uhradiť:

  • príkazom na účet:
    IBAN: SK29 0900 0000 0000 7651 0074, BIC (SWIFT : GIBASKBX)
    variabilný symbol 053 v Slovenskej sporiteľni, pobočka Žilina (názov účtu je Jednota slovenských matematikov a fyzikov Žilina)
  • poštovou poukážkou tiež na vyššie uvedené číslo účtu v Slovenskej sporiteľni.

Poplatky na pobytové náklady boli určené nasledovne:

  • na 1 deň (1 nocľah)        90,- EUR
  • na 2 dni (2 nocľahy)     180,- EUR
  • na 3 dni (3 nocľahy)     270,- EUR

Pobytové náklady zahŕňajú ubytovanie v dvojlôžkovej izbe a občerstvenie.

V prípade, že budete požadovať ubytovanie v jednolôžkovej izbe – doplatok na 1 nocľah je 25,- EUR.

Konferenčný poplatok, ktorým sa uhradia všetky výdavky spojené s prípravou a organizovaním konferencie, konferenčnými materiálmi a realizáciou podujatia je:

do 15. 10. 2023

80,- EUR (pre členov JSMF)
90,- EUR (pre nečlenov JSMF)

po 15. 10. 2023

85,- EUR (pre členov JSMF)
95,- EUR (pre nečlenov JSMF)