Pobočka JSMF v Žiline

Katedra aplikovanej matematiky a Katedra stavebnej mechaniky a aplikovanej matematiky
Žilinskej univerzity v Žiline

Slovenská matematická spoločnosť – sekcia JSMF

Výbor SMS – sekcia JSMF spolu s pobočkou JSMF v Žiline a matematickými katedrami Žilinskej univerzity v Žiline organizujú v dňoch  28. 4. – 1. 5. 2022

52. KONFERENCIU SLOVENSKÝCH MATEMATIKOV

v Dolnom Kubíne

> Program konferencie

Ako hlavní prednášatelia boli pozvaní: 

  • Veronika Hubeňáková (Ústav matematických vied, Prírodovedecká fakulta UPJŠ)
  • Roman Nedela (Západočeská univerzita v Plzni)
  • Antonín Slavík (Univerzita Karlova, Praha)
  • Mária Trnovská (Univerzita Komenského, Bratislava)
  • Mário Ziman (Fyzikálny ústav SAV)

Konferencia sa bude konať v Hoteli Park v Dolnom Kubíne.