Pobočka JSMF v Žiline

Katedra aplikovanej matematiky a Katedra stavebnej mechaniky a aplikovanej matematiky
Žilinskej univerzity v Žiline

Slovenská matematická spoločnosť – sekcia JSMF

Výbor SMS – sekcia JSMF spolu s pobočkou JSMF v Žiline a matematickými katedrami Žilinskej univerzity v Žiline organizujú v dňoch  23. 11. – 26. 11. 2023

53. KONFERENCIU SLOVENSKÝCH MATEMATIKOV

v Liptovskom Jáne

Program konferencie

Zborník abstraktov

Ako hlavní prednášatelia boli pozvaní:

  • Tomasz Czyzycki, Uniwersytet w Białymstoku
  • Lukáš Lafférs, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
  • Alena Šolcová, České vysoké učení technické v Praze
  • Ivan Žežula, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Pre blok: Kurikulárne zmeny v matematike na ZŠ2

  • Soňa Čeretková, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
  • Mária Slavíčková, Univerzita Komenského v Bratislave
  • Katarína Žilková, Univerzita Komenského v Bratislave

Konferencia sa bude konať v hoteli Alexandra Wellness v Liptovskom Jáne.