Cena akademika Štefana Schwarza

 

                                            Cena akademika Štefana Schwarza


Cena akademika Štefana Schwarza sa udeľuje mladým vedeckým pracovníkom do 30 rokov za súbor matematických prác.

____________________________________________________________________________

 

Vyhlásenie súťaže:


                                 Jednota slovenských matematikov a fyzikov (JSMF)
                                                                        a
                              Slovenská matematická spoločnosť (SMS) - sekcia JSMF 


                                                  vyhlasujú na rok 2017 súťaž


                          O cenu akademika Štefana Schwarza


Pravidlá súťaže:


1. Návrh na udelenie ceny sa podáva predsedovi SMS písomne alebo elektronicky.
2. Návrh môže podať súťažiaci alebo ľubovoľné matematické pracovisko na Slovensku so súhlasom súťažiaceho.
3. Súťažiaci musí byť riadnym členom JSMF.
4. Vek súťažiaceho do 30 rokov v danom kalendárnom roku.
5. Predloženie jediného súťažného súboru vedeckých prác z matematiky.
6. Súťažný súbor pozostáva z prác, z ktorých každá bola publikovaná v niektorom vedeckom matematickom časopise alebo je priložené potvrdenie o prijatí na jej publikovanie.
7. Žiadna z predkladaných prác nebola v minulosti súčasťou súboru prác, ktorý už bol ocenený v tejto súťaži.
8. Náležitosti prihlášky do súťaže: prihláška, krátky životopis, doklad o členstve v JSMF, súbor súťažných prác (dvakrát, ak sa návrh podáva v písomnej podobe).
9. Uzávierka pre podanie návrhov: 30. september 2017.
10. Výbor SMS ustanoví komisiu pre vyhodnotenie návrhov a na základe návrhu tejto komisie výbor JSMF rozhodne o udelení ceny.
11. Slávnostné vyhlásenie výsledkov bude na nasledujúcej Konferencii slovenských matematikov v roku 2017.
12. Laureát ceny má právo prezentovať výsledky svojej práce vo forme pozvanej plenárnej prednášky v rámci programu Konferencie slovenských matematikov v roku 2017.

 

Stiahnuť pravidlá súťaže