Zoznam účastníkov 50. konferencie

 

 

Celkový počet účastníkov: 90      
Účastník Organizácia
Ambroz Martin KMDG SvF STU Bratislava
Babicová Dušana Matematický ústav SAV
Bazovsky Max Harmonic
Belasová Jana SPN-Mladé letá, s. r. o.
Beremlijski Petr Katedra aplikované matematiky, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Birvoňová Denisa GVPT
Blažeková Oľga FPEDAS Žilinská univerzita
Bohm Patrik KKMaHI, FPEDaS, ZU
Bohmova Gabriela KKMaHI, FPEDaS, ZU
Bokes Pavol FMFI UK
Bouchala Jiří VŠB-Technická univerzita Ostrava, FEI, Katedra aplikované matematiky
Bukovský Lev Prírodovedecká fakulta UPJŠ
Bulková Kristína Katedra matematiky FPV UKF v Nitre
Chovanec Ferdinand Akadémia ozbrojených síl
Demčáková Ivona FMFI UK BA
Doboš Jozef ÚMV PF UPJŠ Košice
Dorociaková Božena KAM SjF ŽU
Frolkovič Peter Stavebná fakulta STU
Ftorek Branislav UNIZA, Strojnícka fakulta
Fulier Jozef KM FPV UKF Nitra
Gunčaga Ján Pedagogická fakulta UK v Bratislave
Halušková Emília MÚ SAV
Hanzel Pavol FPV UMB
Hasalík Radek privátní účast
Hiková Tatiana Gymnázium
Hnatová Jana KME PF PU Prešov, MPC Prešov
Hollá Judita SPN - Mladé letá, s. r. o.
Hrivová Iveta Gymnázium
Hriňák Martin APROMOD, s. r. o.
Hriňáková Katarína KMDG SvF STU Bratislava
Hromkovic Juraj ETH Zurich
Jendroľ Stanislav Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta
Jurečková Mária Katolícka univerzita v Ružomberku
Kalina Martin Kat. matematiky a DG. Stavebná fak. STU
Klimentová Jarmila GVPT
Kosper František Gymnázium Jura Hronca
Kováčová Jarmila Obchodná akadémia
Krivoňáková Naďa FCHPT STU Bratislava
Kucharik Zdenko Gymnázium - GVarZa
Kúdelčíková Mária Žilinská univerzita, Stavebná fakulta
Langerová Martina Katedra matematiky, FAV, Západočeská univerzita
Lipták Jakub Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta
Litschmannová Martina VŠB - Technická univerzita Ostrava, FEI
Maceková Mária ÚMV, Prírodovedecká fakulta, Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach
Marčoková Mariana JSMF pobočka ZA
Matušková Barbora FMFI UK
Melo Ivan Žilinská univerzita
Nedela Roman Univerzita Mateja Bela
Olach Rudolf KAM SjF Žilinská univerzita
Omariová Eva Stredná geodedická škola
Partová Edita Univerzita Komenského v Bratislave
Pavlovičová Gabriela FPV UKF Nitra
Potočáková Ľudmila Gymnázium Žilina
Repovský Miroslav NÚCEM
Rosa Samuel FMFI UK
Rosa Vladislav dôchodca
Scholtzová Iveta Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta
Sedliačková Zuzana KAM SjF Žilinská univerzita v Žiline
Slavíčková Mária FMFI UK v Bratislave
Slodicka Marian Ghent University
Spišiak Ladislav Gymnázium Šrobárova 1 Košice
Srničková Jaroslava ZŠ Korňa
Stašová Oľga KMDG, SvF, STU, Bratislava
Tkačik Štefan Pedagogická fakulta KU
Tobisová Zuzana Gymnázium Kukučínova
Töröková Ľubica Základná škola
Vargová Lucia KM FPV UKF v Nitre
Vojteková Mária FPEDAS Žilinská univerzita
Vondráková Petra VŠB-Technická univerzita Ostrava, FEI, Katedra aplikované matematiky
Zajac Pavol UIM FEI STU
Záborský Martin Žilinská univerzita
nanasiova olga FEI STU
Çelik Candan FMFI UK
Čamborová Mária GVPT Martin
Čeretková Soňa Katera matematiky FPV UKF v Nitre
Čižmár Ján Trnavská univerzita
Łazarz Marcin Faculty of Social Sciences, University of Wrocław
ŠIMON Ján Katedra aplikovanej matematiky, Strojnícka fakulta, Žilinská univerzita v Žiline
Šamajová Helena Žilinská Univerzita
Šatanková Iveta Gymnázium
Ševčovič Daniel Univerzita Komenského
Škorupa Jozef Gymnázium Michala Miloslava Hodžu
Škorupová Lenka Gymnázium Michala Miloslava Hodžu
Šovčíková Petronela KM FPV UKF v Nitre
Špirková Jana Ekonomická fakulta UMB
Šumný Timotej Katedra matematiky, Fakulta prírodných vied, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Švecová Valéria KM FPV UKF v Nitre
Šveda Dušan Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta
Židek Oliver PdF TU
Žilková Katarína PF UK v Bratislave