Zoznam účastníkov 51. konferencie

Celkový počet účastníkov: 94

Ambroz Martin, KMDG SvF STU Bratislava

Bachratá Katarína, KST FRI, Žilinská Univerzita v Žiline

Bachratý Hynek, Žilinská Univerzita

Bacigálová Monika, ZŠ Jána Kupeckého Pezinok

Bazovsky Max

Belasová Jana, SPN-Mladé letá, s. r. o.

Blažeková Oľga, FPEDAS Žilinská univerzita

Bohm Patrik, KKMAHI, FPEDAS, ŽU

Bohmova Gabriela, KKMAHI, FPEDAS, ŽU

Bokes Pavol, FMFI UK

Bossaert Tješšová Mária, SvF STU Bratislava

Bočková Veronika, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Brajerčík Ján, KFMT FHPV PU v Prešove

Brňáková Zuzana, Základná škola s materskou školou Oravská Lesná 299

Bukovský Lev, Prírodovedecká fakulta UPJŠ

Bulková Kristína, Katedra matematiky FPV UKF v Nitre

Cechlárová Katarína, UMV, Univerzita P.J. Šafárika, Prírodovedecká fakulta

Chovanec Ferdinand, Akadémia ozbrojených síl

Chupáňová Zuzana, Základná škola Turie

Csachová Lucia, Katolícka univerzita, Pedagogická fakulta

Demko Milan, KFMT FHPV PU

Doboš Jozef, ÚMV PF UPJŠ Košice

Dorociaková Božena, KAM SjF ŽU

Fraasová Jana, Gymnázium Jura Hronca

Frolkovič Peter, Stavebná fakulta STU

Ftorek Branislav, UNIZA, Strojnícka fakulta

Fulier Jozef, KM FPV UKF Nitra

Hiková Tatiana, Gymnázium Žilina

Hnatová Jana, KME PF PU Prešov

Hollá Judita, SPN - Mladé letá, s. r. o.

Hrivová Iveta, Gymnázium

Hriňák Martin, APROMOD, s. r. o.

Hriňáková Katarína, KMDG SvF STU Bratislava

Hutník Ondrej, ÚMV PF UPJŠ

Jendroľ Stanislav, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta

Jurečková Mária, Katolícka univerzita v Ružomberku

Kadlečík Ivan, Obchodná akadémia

Kalina Martin, Kat. matematiky a DG. Stavebná fak. STU

Kiselak Jozef, ÚMV PF Univerzita P.J.Šafárika

Kleinová Viera, STU

Kollár Michal, KMDG SvF STU Bratislava

Kosper František, Gymnázium Jura Hronca

Kováčová Jarmila, Obchodná akadémia

Kósa Balázs, Stavebná fakulta STU v Bratislave

Kúdelčíková Mária, Žilinská univerzita, Stavebná fakulta

Křížek Michal, Matematický ústav AV, Praha

Lekár Milan, FMFI UK

Majherová Mária, KFMT FHPV PU

Marčoková Mariana, Stavebná fakulta, Žilinská univerzita

Michalková Mária, KAM SjF ŽU

Mikula Karol, KMDG SvF STU Bratislava

Miňo Lukáš, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Molnár Josef, KAG PřF UP

Nedela Roman, Matematický ústav SAV

Novotný Branislav, Matematický ústav SAV

Olach Rudolf, KAM SjF Žilinská univerzita

Opátová Stanislava, ZŠ s MŠ Nižná

Partová Edita, Univerzita Komenského v Bratislave

Pavlovičová Gabriela, FPV UKF Nitra

Plachetka Tomáš, FMFI UK

Pokorný Milan, Trnavská univerzita, Pedagogická fakulta

Potočáková Ľudmila, Gymnázium Žilina

Rajniaková Martina, ZŠ M. Medveckej

Rosa Vladislav, dôchodca

Rückschlossová Tatiana, KMDG SvF STU Bratislava

Scholtzová Iveta, Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta

Sedliačková Zuzana, KAM SjF Žilinská univerzita v Žiline

Slavíčková Mária, FMFI UK v Bratislave

Spišiak Ladislav, Gymnázium Šrobárova 1 Košice

Stašová Oľga, KMDG, SvF, STU, Bratislava

Tkačik Štefan, Pedagogická fakulta KU

Tobisová Zuzana, Gymnázium Kukučínova

Töröková Ľubica, Základná škola

Vargová Lucia, KM FPV UKF v Nitre

Vojteková Mária, FPEDAS Žilinská univerzita

Volná Jana, Fakulta stavební, VŠB-TUO

Volný Petr, Fakulta stavební, VŠB-TUO

Vongrejová Janka, ZŠ Martinská Žilina

Vrláková Alena, ZŠ Márie Medveckej

Záborský Martin, Žilinská univerzita

Čapkovičová Eva, ZŠ Jána Kupeckého Pezinok

Čeretková Soňa, Katera matematiky FPV UKF v Nitre

Čáp Ivo, Žilinská univerzita

Čápová Klára, Žilinská univerzita

ŠIMON Ján, Katedra aplikovanej matematiky, Strojnícka fakulta, Žilinská univerzita v Žiline

Šamajová Helena, Žilinská Univerzita

Šatanková Iveta, Gymnázium

Ševčovič Daniel, Univerzita Komenského

Šimčík Daniel, Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta

Šimčíková Edita, Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta

Švecová Valéria, KM FPV UKF v Nitre

Šveda Dušan, Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta

Židek Oliver, PdF TU

Žilková Katarína, PF UK v Bratislave